Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Levý Banner

Levý Banner

Obchodní podmínky

fyzické osoby:
Mgr. Beata Čepeláková 
HOTCHA NAILS SHOP 
se sídlem v Praze 5, Lamačova 825/11, PSČ 152 00
IČO 64900347, zapsané v Živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 5
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hotcha.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Mgr. Beata Čepeláková, se sídlem v Praze 5, Lamačova 825/11, IČO 64900347, zapsané v živnostenském rejstříku MČ Praha 5, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („dále jen kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti jako podnikatel (osoba uvedená v zst. §420 a 421 občanského zákoníku (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.hotcha.cz (dále jen internetový obchod“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hotcha.cz (dále jako webová stránka) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá rovněž v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, kontrolu svých předešlých objednávek, měnit své registrační údaje, sledovat stav objednávky, (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu porušením této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Kupující může uzavřít kupní smlouvu (objednat zboží) i bez předchozí registrace. V tomto případě nebude kupujícímu vytvořen uživatelský účet.

3. Informace před uzavřením kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje katalog - informace o nabízeném sortimentu zboží, jednotlivých cenách a vlastnostech produktů, které prodávající nabízí k prodeji. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a doručováním zboží v rámci území České republiky, Slovenska a zahraničí. Zahraniční a všechny nestandardní nebo nadrozměrné a atypické zásilky jsou kalkulovány individuálně a kalklulace jsou před odesláním zboží konzultovány prostřednictvím e-mailu s kupujícím, který tuto cenu písemně potvrzuje.

3.3. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.4. Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti  s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a pod.) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.6.  V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupující obdržel automatické potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávájící bezodkladně informuje o této chybě kupujícího a odešle mu mailem pozměněnou nabídku s uvedením správné ceny, která bude podkladem pro nový návrh kupní smlouvy. Tato smouva bude uzavřena odesláním potvrzení kupujícího o jejím přijetí a akceptaci na mail prodávajícího.

4. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní internetového obchodu 2 způsoby:
  4.1.1. objednáním bez registrace nebo
  4.1.2. prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci v internet. obchodě

4.2. Objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o sortimentu objednávaného zboží, jeho požadovaném množství, způsobu úhrady kupní ceny za zboží a údaje o požadovaném způsobu jeho doručení (dále jen "objednávka").

4.3.  Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno kliknutím na tlačítko "Košík" zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, opravit případné  chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po provedené kontrole kupující kliknutím na tlačítko "K pokladně" provede výběr adresy, způsob dopravy a platby. K dokončení objednávky a jejímu odeslání učiní kupující poslední krok, po kterém už nebude možné objednávku změnit, a to kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku". Tímto krokem odešle kupující objednávku prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.

4.4.  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami prodávajícího.

4.5. Prodávající informuje kupujícího o přijetí jeho odeslané objednávky automaticky generovanou elektronickou zprávou, která je odeslána na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen e-mail nebo e-mailová pošta kupujícího).  Pokud kupující tuto zprávu z nějakého důvodu neobdrží (např. chybně zadaná e-mailová adresa, překročení kapacity e-mailové schránky kupujícího, spam aj.) doporučujeme kupujícímu ověřit, zda byla objednávka prodávajícím přijata, neboť momentem kdy prodávající odesílá potvrzení o přijetí této objednávky na e-mail  kupujícímu, dochází k uzavření kupní smlouvy. Za tyto vady nenese prodávající žádnou odpovědnost. Ověření je možné učinit elektronickou poštou na adrese obchod@hotcha.cz

4.6. O stavu zpracování svých objednávek je kupující průběžně informován ve svém uživatelském účtu i ve své e-mailové poště. V případě, že průběh vyřízení objednávky bude liknavý doporučujeme kupujícímu ověřit stav objednávky jako v bodě 4.5.)

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu,) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází prostřednictvím elektronické pošty ve webovém rozhraní v momentě, když prodávající obdrží od kupujícího kompletní objednávku, akceptuje ji a posléze její přijetí potvrdí informativním mailem na e-mailovou adresu kupujícího. Součástí kupní smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, a to ve znění účinném a platném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

4.9.. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.10. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jedné kupní smlouvy, která je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím, a to od okamžiku, kdy je objednávka kupujícím odeslána prodávajícímu.

4.11. Zákazník může svou objednávku stornovat ještě před její expedicí (odesláním zboží) prodávajícím a to elektronickou poštou na adresu prodávajícího (uvedeno v bodě 4.5.) nebo telefonicky na čísle 603717274. Prodávající potvrdí zákazníkovi stornování objednávky elektronickou poštou na jím uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

4.12. Podrobný způsob nakupování je vysvětlen pod odkazem "JAK NAKUPOVAT".

5. Cena zboží a platební podmínky pro ČR

5.1. Prodávající není plátcem DPH.

5.2. Cenu zboží a příp. náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (zvolí v objednávce při výběru v e-shopu):

na dobírku (platba při doručení zboží v hotovosti doručovateli zboží) prostřednictvím České pošty, Zásilkovny a jejich partnerů nebo spediční služby GLS Czech Republic 

platbou předem-bezhotovostním převodem č. ú. 1170653017/3030
Po připsání platby na účet - prodávající bezodkladně informuje kupujícího mailovou poštou. Kupující si zboží buď vyzvedne osobně nebo nechá doručit (způsob zvolí v objednávce):
-osobně (po předchozí telef. dohodě - 603717274) na adrese Lamačova 825/11, Praha 5,
-nechá doručit prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo spediční služby GLS a PPL na adresu.
Platba předem  zn. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 1170653017/3030 vedený u AIR BANK  a.s., Praha 5 (dále jen „účet prodávajícího), s uvedením variabilního symbolu, vygenerovaném při odeslání objednávky.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží u každé jedné zásilky, a to jak při platbě předem (převodem na účet), tak i při platbě dobírkou. Poplatky za doručení běžných zásilek, které nepřesahují váhu a běžný rozměr stanovený dopravcem činí:

Platba předem - bezhotovostní převod na účet prodávajícího:
Česká pošta: "doporučená zásilka" částka 67,-Kč (pouze rozměr doporuč. dopisu( v= 5cm)
Česká pošta - balík do ruky: 129,-Kč
GLS Czech Republic: "zásilka do 2kg" částka 79,-Kč (pouze menší zásilky)
Zásilkovna: Z-point (vyzvednutí ve výdejních místech) 65,-Kč
Zásilkovna doručení na adresu: 89,-Kč

Dobírka - platba v hotovosti nebo kartou při doručení zboží dopravci:
Česká pošta doporučená zásilka: částka 102,-Kč (běžný rozměr, váha do 2kg)
Česká pošta - Balík do ruky: 168,-Kč
GLS Czech Republic "Balík do 2kg " částka 129,-Kč (běžný rozměr)
Zásilkovna Z-point (vyzvednutí ve výdejních místech): 88,-Kč
Zásilkovna - doručení na adresu: 114,-Kč

Nadrozměrné zásilky a hmotnost nad limit stanovený dopravcem - u těchto zásilek bude poštovné stanoveno individuálně, kupující  bude o tom před odesláním zboží  informován prostřednictvím mailové pošty a bude od něj vyžadováno tuto cenu odsouhlasit a uhradit. 

Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady za doručení zboží u:
a) osobního odběru - vyzvednutí zdarma (výdejní místo eshopu Praha 5)
b) u zboží zasílaného prostřednictvím kurýrní služby GLS a České pošty, pokud hodnota
   objednaného zboží přesáhne částku u každé jedné zásilky nad 1000,-Kč (slovy: Jeden
   tisíc korun českých) a platba za zboží je uhrazena předem na účet prodávajícího
c) u doručení zboží do výdejního místa Zásilkovny (Z- point), pokud hodnota objednaného
   zboží přesáhne 600,-Kč a pokud bude zboží zaplaceno předem na účet prodávajícího


V případě navýšení poplatku za doručení z důvodů nadlimitního překročení hmotnosti nebo rozměrů jednotlivých zásilek nebo chybně zvolené varianty pro dopravu v eshopu (s ohledem na rozměr zásilky a jeho hmotnost), bude kupující o tomto navýšení informován ještě před odesláním zboží a bude po něm vyžadován souhlas s navýšením poplatku za doručení.

5.4. Dodání zboží na Slovensko

Kupující na webové stránce volí vlajku (zástavu) Slovenské republiky a měnu EUR. Dodání zboží zajišťuje Zásilkovna obyčejně do 48 hodin od odeslání (nejpozději do 3 dnů). Zboží je kupujícímu účtováno v měně EUR.

Poplatky za doručení zásilky do 5kg a běžný rozměr deklarovaný dopravcem: 
Platba předem na účet:
Zasielkovňa - Z point (výdejní místo): 4,60 EUR
Zasielkovňa + na adresu: 6,60 EUR

Dobírka: ne

Pro platby ze Slovenska - bankovní spojení: FIO banka Praha 1, V Celnici 1028/10
č.ú. 2100166314/2010
BIC:  FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ 6920100000002100166314

5.5. V případě platby dobírkou (platí pro ČR), je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (připsáním na účet prodávajícího).

5.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, (obvykle číslo uvedené v platebním pokynu, pokud nebude předem dohodnutý jiný variabilní symbol). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě bezhotovostního platebního styku, požadovat od kupujícího uhrazení celé kupní ceny platbou předem, a to ještě před odesláním zboží kupujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží, pokud nedošlo k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7.).

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (paragon, faktura, ap.) Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny, které se zobrazují v internetovém obchodě jsou konečné. Kupující obdrží daňový doklad za zboží společně se zbožím (osobní odběr, dobírka, platba předem), nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Daňový doklad slouží současně jako dodací i záruční list, pokud součástí zboží nebyl vystaven jiný záruční list.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo při uzavření kupní smlouvy "na dálku" prostřednictvím e-shopu od kupní smlouvy takto uzavřené odstoupit (ustanovení § 1829, odst. 1 zákona 89/2012 občanského zákoníku) ve lhůtě do 14 dnů od dne převzetí zboží. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu a dále přímé náklady spojené s navrácením zboží, jesliže nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Maximální náklady jsou v tomto případě odhadovány max. na částku 3.000,-Kč.
Odstoupit od kupní smlouvy se však netýká zboží:
- upraveného podle přání kupujícího
- tiskovin, periodik a časopisů
- audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud porušil jejich obal
- zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení, zastarání
- porušil-li spotřebitel jejich originální obal (např. u kosmetických výrobků, ap.…)
- nebo jiným způsobem znehodnotil obsah balení
- obsah balení částečně spotřeboval
- nebo jakýmkoliv způsobem porušil vlastnosti výrobku (např. hygienické aj.)
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím doby pro odstoupení od smlouvy a kupující byl prodávajícím před uzavřením smlouvy o tom informovaný
- a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku

6.2. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu prokazatelně doručit ve stanovené lhůtě dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek,  a to písemně na adresu  prodávajícího:
Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, nebo písemně elektronickou poštou na adresu: reklamace@hotcha.cz 
Prodávající bezodkladně potvrdí kupujícímu přijetí Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy písemně, na jeho e-mailovou adresu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE.

6.3. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle čl. 6.1. a 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel by měl bez zbytečného odkladu zboží vrátit  prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu (rozhodující je datum odeslání - doporučená pošta). V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% (pět procent) z kupní ceny tohoto zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny toho zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží by měl spotřebitel vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, zatavené, čisté a je-li to možné v původním obalu, kompletní včetně příslušenství, záručních listů, návodů. Kupující musí prokázat, že se na reklamované zboží záruka vztahuje (a to prokazatelným způsobem, např. nejlépe datem nákupu -  platbou, kopií dokladu o koupi apod. (v případě uznání reklamace k tomuto dokladu prodávající  vystaví kupujícímu Opravný daňový doklad). Kupující odpovídá za doručení vráceného zboží, proto doporučujeme zboží nejen pečlivě zabalit, ale zásilku pojistit a zaslat doporučeně na adresu sídla prodávajícího uvedenou čl. 6.2. Zboží vrácené na dobírku nebude přijato. Kupující nemůže odstoupit od smlouv, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel.

6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo jinak znehodnoceno. Nárok na náhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostanně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. a 6.2.  obchodních podmínek, vrátí  prodávající kupujícímu všechny přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (pokud byly účtovány), které od kupujícího za tuto kupní smlouvu přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím při splnění podmínek vrácení zboží dle bodu 6 těchto obchodních podmínek.

6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo nebude vráceno ve sjedané lhůtě, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.3. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Po uznání vrácení peněz, prodávající vystaví a zašle kupujícímu Opravný daňový doklad, který kupující bezodkladně potvrdí svým podpisem a vrátí na adresu prodávajícího. Prodávající poté vrátí příslušnou částku za zboží kupujícímu nejpozději ve lhůtě do 14 dnů na jeho bankovní účet, pokud budou splněny všechny náležitosti a závazky ze strany kupujícího vůči prodávajícímu dle čl.6.

6.8. Odstoupí -li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí v bezvadném stavu.

6.9. V případech, kdy má kupující právo  v souladu s ust. § 1829 odst.1 obč. zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykolivod kupní smlouvy odstoupi, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takové případě vrátí prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet kupujícího, pokud tato cena již byla kupujícím uhrazena.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující od chvíle převzetí zboží od prodávajícího veškerá rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši odpovídající skutečně vzniklým nákladům  a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a to i v případě, kdy prodávající dopravu neúčtuje.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního nebo dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, budou-li prodávajícím vydány.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv plnění z vadného zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předdpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občandkého zákoníku a zákonem č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že:
- zboží při převzetí nemá vady a v době, kdy kupující zboží převzal, má vlastnosti, které výrobce nebo prodejce popisuje a kupující je očekává s ohledem na povahu zboží
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
- očekává se, že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
Toto neplatí pro zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu na vadu, pro kterou byla cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

8.4  V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat opravu zboží, výměnu zboží bezvadné, přiměřenou slevu z ceny zboží, odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, nebo pokud nemůže pro opakovanou vadu zboží řádně užívat. Reklamace včetně odstranění vad bude prodávajícím vyřízena do 30 dnů od přijetí reklamace. Prodávající spotřebitele o reklamaci písemně informuje.

8.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud vadu sám způsobil, v případě oprávněné reklamace má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může uplatnit kupující do jednoho měsíce od vyžízení reklamace.

8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené v čl. 6.2., nebo písemně na elektronické adrese: reklamace@hotcha.cz

8.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.8. Kupující bude o  způsobu řešení a výsledku reklamace (oprávněnost či neoprávněnost, odstranitelnost či neodstranitelnost) vyrozuměn ve lhůtě do 10 (deseti) dnů od přijetí reklamace zasláním reklamačního protokolu na adresu, kterou kupující uvedl pro korespondenci. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení reklamovaného zboží.

8.9. Spotřebitel má právo při uplatnění záruky:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
c) jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
d)  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

8.10. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího bod 7.5.), a to kompletní, včetně veškeré dokumentace a příslušenství, návodů, záručních listů a pokud to lze, neporušeného obalu. Kupující musí prokázat nárok na oprávněnost reklamace, a to nejlépe datumem o koupi, platbou, nebo kopií daňového, nebo jiného dokladu, kterým prokáže oprávnění reklamace  (i k snažší identifikaci pro vystavení Opravného daňového dokladu).

8.11. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v prokazatelné výši.  V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Případné spory vzniklé na základě kupní smlouvy se vždy řídí  platným právem ČR. Kupující má právo využít při řešení sporů kromě soudní cesty prostřednictvím soudů ČR i alternativní způsob řešení sporů tzv.- mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mediaci nebo rozhodčí řízení, které jsou časově kratší a finančně levnější). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa:
https://www.adr.coi.cz/cs
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/adr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000  Praha 2, internetová adres http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně reklamních fotografií a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.7. Prodávají není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

9.8. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@hotcha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.9.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoniku.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete odděleně na webové stránce internetového obchodu.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních nebo zásilkových služeb, převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních či dopravních  služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněna za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát se o uložení nedozvěděl.
e) doručování prostřednictvím obchodních zástupců firmy: obchodní zástupci firmy můžou být v naléhavých případech pověření vyřízováním objednávek, a to zejména v případech, kdy by došlo k ohrožení dodržení dodací lhůty (období dovolených, vánočních nebo jiných svátků, pořádání školení, event. výstav a dalších časově náročných obchodních a společenských akcí.)

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Barevné odstíny na fotografiích se můžou mírně lišit od skutečnosti.

12.4. Prodávající si vyhrazuje právo změny typu a tvaru obalů, při zachování velikosti obsahu nebo objemu

12.5. Je–li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.                                                       

Elektronická adresa: obchod@hotcha.cz
Adresa pro písemný styk: 
Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5


V Praze 25.05.2018

Obchodní podmínky před změnou 25.05.2018: zde