Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ľavý banner

Ľavý banner

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.hotcha.cz , ktorého prevádzkovateľom je Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, IČO: 46900347, zapísaná v živnostenskom registre ÚMČ v Prahe 5 - pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hotcha.cz

Výňatok z "Obchodných podmienok" bod 7)

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka ČR).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, množstve, hmotnosti a účelu, pre ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a pokiaľ nie je uvedené inak, platí 24 mesiacov. Ak dôjde k výmene tovaru, nová záručná doba platí dňom prevzatia tovaru.

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese:
-  a) elektronická adresa: reklamace@hotcha.cz
-  b) adresa pre písomný a osobný styk: Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00  Praha 5
- Tel.: 603717274

7.6. Kupujúci bude o spôsobe riešenia a výsledku reklamácie (oprávnenosť či neoprávnenosť, odstrániteľnosti) vyrozumený v lehote do 10 (desiatich) dní od prijatia reklamácie zaslaním reklamačného protokolu na adresu, ktorú kupujúci uviedol pre korešpondencii. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od obdržania reklamovaného tovaru.

7.7. Spotrebiteľ má právo pri uplatnení záruky:

a) ak ide o vadu odstrániteľnú, na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
b) ak ide o vadu neodstrániteľnú a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
c) ak ide o vady odstrániteľné, ale vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
d) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

7.8. Pri reklamácii je kupujúci povinný jednoznačne označiť reklamovaný tovar, uviesť číslo objednávky, popísať vady tovaru a spresniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Zároveň je kupujúci povinný odoslať reklamovaný tovar, opatrené proti jeho poškodeniu, na adresu prevádzky predávajúceho bod 7.5.), A to kompletný, vrátane všetkej dokumentácie a príslušenstva, návodov, záručných listov a pokiaľ to je možné, neporušeného obalu. Kupujúci musí preukázať nárok na uplatnenie reklamácie a to najlepšie dátumom platby, dátumom prevzatia tovaru alebo iným dokladom napr platbou, kópiou daňového alebo iného dokladu, ktorým preukáže oprávnenosť reklamácie (tým napomôže aj ľahšiu identifikáciu pre vystavenie opravného daňového dokladu).

7.9. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

7.10. Kupujúci zašle predávajúcemu elektronickou poštou žiadosť o uhradenie poštovného spolu s kópiou dokladu o podaní zásielky s uvedenou cenou za jej podania a predávajúci na základe tejto žiadosti uhradí kupujúcemu poštovné.

7.11.Ak je kupujúcemu doručená zásielka poškodená (potrhaný, zdeformovaný alebo inak narušený alebo zničený obal, zákazník má právo zásielku neprevziať. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu reklamace@hotcha.cz, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Ďalej je povinnosťou kupujúceho poškodenú zásielku nafotiť v stave, v ktorom bola kupujúcim prijatá (dodaná Slovenskou poštou, dopravcom). Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy viď. Obchodné podmienky bod 5)

 

V Prahe 01. 01. 2014